Novinky

KOTLÍKOVÉ DOTACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy – 18. prosince 2015 a příjmu žádostí – od 1. února do 29. dubna 2016.

Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle teprve bude k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Žadatelé o dotaci buď:
1) počkají na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí (cca prosinec 2015) a následně po jejím schválení provedou výměnu kotle, doloží faktury za nákup/instalaci a ty jim poté budou (v příslušné výši) proplaceny.
2) nebo provedou výměnu kotle již nyní, poté předloží žádost o dotaci a po jejím schválení a doložení všech dokladů jim budou (v příslušné výši) proplaceny.

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015 (nejpozději však do 15.9.2016). V současné době máme z Ministerstva životního prostředí odsouhlaseno, že žadatelé o dotaci mohou již nyní provádět výměnu kotle – za splnění daných podmínek. Takovým žadatelům doporučujeme před započetím realizace výměny kotle konzultovat veškeré detaily s pracovníky krajského úřadu.

V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat také instalaci solárně-termické soustavy (splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti a využitelného zisku) a také technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu tzv. „mikro“ energetická opatření (pokud dům nesplňuje energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám).

Seznam „mikro“ energetických opatření:
• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

POZOR:

Realizací „mikro-energetických opatření“ NEMUSÍ dojít ke snížení energetické náročnosti domu na úroveň „C“ – úsporná, jde pouze o opatření menšího rozsahu vedoucí ke snížení celkové náročnosti budovy.

Pokud budou realizována „mikro-energetická opatření“ doloží žadatel spolu s fakturou (je možné realizovat i svépomocí, potom je možné uplatnit náklady na nákup materiálu) fotodokumentaci jeho provedení. Společně se žádostí o dotaci se předkládá i fotodokumentace části domu, na které bude „mikro-energetické opatření“ provedeno.

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby.

Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo

! ! ! P O Z O R ! ! !

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

fotodokumentaci (viz. Obr. 1) ještě napojeného stávajícího kotle na otopnou soustavu a komínové těleso (nejlépe fotografie celková + detail připojení ke komínovému tělesu a k rozvodům vody + detail výrobního štítku).
fotodokumentaci části domu, na které bude provedeno „mikro-energetické opatření“. Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné kvalitě.
Po schválení dotace bude nutno k vyúčtování (předložení faktur k proplacení) doložit:

fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle. Znehodnocení může být provedeno např. proražením litinových článků kotle, prořezáním plášťů kotle, rozřezáním kotle apod. (viz. Obr. 2). Fotografie by měly být čitelné a v dostatečné kvalitě. Z fotografií musí být patrné, že se jedná o stejný kotel, jehož fotografie (původně zapojený kotel) byly předloženy společně se žádostí o dotaci.
fotodokumentaci části domu, na které bylo provedeno „mikro-energetické opatření“. Doporučuje se také vyhotovení fotografie z průběhu realizace „mikro-energetického opatření“ (z důvodu viditelnosti použitých materiálů, způsobu realizace).
doklad o likvidaci kotle (vzor formuláře je k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ).
Zde je uveden seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
Předmětem podpory NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle , které byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Výše podpory (částka dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až 150.000,- Kč, z čehož výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout maximální výše až 20.000,- Kč (z celkových 150.000,-). Částky přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny ze zdrojů žadatele.

Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s realizací:

• kotle na pevná paliva
• plynového kondenzačního kotle
• tepelného čerpadla
• solární termické soustavy
• nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně instalace akumulační nádoby
• dále pak náklady na zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla
• náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou)
• služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného „mikro“ energetického opatření
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“energetických opatření (i v případě realizace svépomocí – uznatelným nákladem budou náklady na pořízení materiálu).

Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:
• 70% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí
• 75% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
• 80% celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, štěpka, dřevěná polena,…) nebo tepelného čerpadla

Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě, že bude výměna kotle realizována v obci/městě, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %, čímž dojde ke snížení podílu spolufinancování z prostředků domácností.

Dalším možným způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků domácností na výměnu kotle je případný příspěvek obce (ať už formou jednorázové částky nebo procentním podílem) – tato možnost je dosud v jednání s vedením jednotlivých obcí a bude záležet na jejich rozhodnutí a finančních možnostech. Seznam obcí, které budou svým občanům přispívat na výměnu kotle bude umístěn v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Všechny uvedené výše podpory se sčítají, takže pokud by občan, který žije v obci, která je na seznamu podporovaných měst a obcí plánoval nákup např. kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, dosáhl by na 85 % podporu z celkových výdajů (75 % za typ kotle + 5 % krajský příspěvek + 5 % za prioritní území) + případný příspěvek z rozpočtu dané obce.

Základní podmínky podpory pro fyzické osoby:
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (stačí aby byla splněna pouze jedna z níže uvedených možností):
• Současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno „mikro“ energetické opatření (viz. výše)
• Nebo došlo již dříve se ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň „C“ – úsporná (případně lepší) dle požadavku vyhlášky 78/2013
• Nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy zažádáno v programu Nová zelená úsporám po 22.10.2015 (bude doloženo kopií žádosti do NZÚ vč. potvrzení o podání žádosti). .

Na adrese http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů, kteří mohou posoudit vhodnost „mikro“ energetických opatření. Dle upřesňujících informací ze strany Ministerstva životního prostředí uvádíme, že pro účely posouzení vhodnosti „mikro“ energetických opatření je ze čtyř možných oprávnění (Energetický audit, Kontrola klimatizace, Kontrola kotlů, Energetická certifikace budov) relevantní oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.
Dále doporučujeme pozvat energetického specialistu ještě před samotnou realizací výměny kotle. Role energetického specialisty spočívá v doporučení vhodného opatření ze seznamu „mikro“ energetických opatření vyjmenovaných v Základních pravidlech pro fyzické osoby pro Specifický cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 (dostupné v sekci „Dokumenty“) případně vydá průkaz energetické náročnosti budovy – pro účely prokázání splnění třídy „C“.

Bližší informace o poskytování dotací na výměnu kotlů se dozvíte v dokumentu Základní pravidla pro fyzické osoby – odkaz na něj naleznete v sekci ODKAZY, případně se svými dotazy neváhejte kontaktovat pracovníky krajského úřadu – jejich seznam je uveden v sekci KONTAKTY.

Podrobné informace budou součástí výzvy k předkládání žádostí o kotlíkové dotace – předpoklad zveřejnění výzvy – od 18. prosince 2015.

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ
Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na realizaci krajských programů na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech – tzv. kotlíkové dotace. Tato výzva, která trvala do 30. 9. 2015, byla určena všem krajským úřadům a Moravskoslezský kraj předložil projekt s názvem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jehož cílem bude motivovat majitele nevyhovujících zdrojů vytápění k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji. Celkový předpoklad je výměna přes 3 000 kotlů.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí – předpokládaný termín zveřejnění výzvy 18. prosince 2015 a příjmu žádostí – od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

Základní informace a podmínky pro získání dotace na výměnu kotle jsou uvedeny v sekci KOTLÍKOVÉ DOTACE.