Vodoměr

Vodoměr

je zařízení sloužící k měření průtočného objemu vody. V obchodním styku musí být používány pouze ověřené vodoměry jako stanovená měřidla. Z hlediska právních předpisů v České republice je vodoměr považován za měřidlo. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, stanovuje požadavky na měřidla. Český metrologický institut je odpovědný za stanovení metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a metody zkoušení při schvalování typu a ověřování stanoveného měřidla. Technické požadavky na vodoměry jsou dále specifikovány nařízením vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh.

Rozdělení vodoměrů můžeme provést podle několika kritérií:

Podle účelu měření:

Bytové: Slouží k rozpočítání odběru vody konečným spotřebitelům v objektech s větším počtem samostatných jednotek (např. bytové domy). Tyto vodoměry se pravidelně ověřují cejchováním každých 5 let.

Fakturační: Používají se za účelem určení objemu dodané vody pro výpočet ceny za dodanou vodu (vodné). Jsou součástí obchodního styku a patří do kategorie stanovených měřidel.

Hlavní: Slouží k měření odběru vody v celém objektu. Umišťují se na rozhraní mezi vodovodní přípojkou a vnitřním vodovodem v objektu. Jejich vlastníkem je vlastník vodovodu.

Provozní: Používají se ke kontrole průtoku nebo při regulaci v průmyslových objektech nebo na větších vodovodech.

Podle konstrukce:

Mokroběžné: Jsou připojeny k potrubí pomocí šroubení nebo přírub. Mohou být určeny k montáži výhradně do vodorovné nebo svislé polohy.

Suchoběžné: Jsou vybaveny vysílačem a přijímačem ultrazvukového signálu a vyhodnocovacím kalkulátorem. Měří objem vody na základě rychlosti přenosu ultrazvukových vln v kapalině.

Ostatní informace:

Vodoměry jsou důležitým prvkem pro správné fungování vodovodních systémů a účtování spotřeby vody.

Jejich přesnost a pravidelné ověřování jsou klíčové pro transparentní a spravedlivé účtování.

Vodoměry jsou nezbytné pro sledování a řízení vodních zdrojů.

Instalatér Ostrava

Instalatérství a topenářství Ostrava.

Vodoměr. instalatérské práce Ostrava.
Vodoměr